نمیتونم جلو اشتهامو بگیرم هنگامی که گرسنه هستید، بخورید  و زمانی که...